Szczegóły szkolenia
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. VIII edycja
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. VIII edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania

nauczyciele, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, Pracownicy systemu oświaty, pracownicy kuratoriów oświaty, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji oświaty: specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki, pracowników kuratoriów, nauczycieli.

Kurs e-learningowy


Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym planowania działań z zakresu wychowania i profilaktyki w placówkach oświatowych, ktore prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy.
Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.
Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą, w wybranym przez siebie tempie, realizować treści kształcenia i zaliczać zadania pisemne oraz test końcowy z zastrzeżeniem terminów. 


 
Celem szkolenia jest:

Podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń danej społeczności szkolnej opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole/placówce oświatowej.

Cele szczegółowe:

 1. Zapoznanie z procedurą tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego a także procedurą, kryteriami, wskaźnikami, metodami i narzędziami ewaluacji.
 2. Wyjaśnienie znaczenia definiowania wychowania w projektowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
 3. Przekazanie wiedzy o odbiorcach i celu diagnozy koniecznej do budowania programu wychowawczo-profilaktycznego.
 4. Zapoznanie z instrukcją opisu i analizy sylwetki absolwenta szkoły/placówki w kontekście celów i zadań szkoły/placówki opisanych w podstawie programowej a także jak identyfikować wybrane założenia i wartości dotyczące wychowania w szkole/placówce.
 5. Zapoznanie z formułowaniem celów realizacji zadań rozwojowych do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki oraz odniesieniem ich do celów wychowania podstawy programowej.
 6. Zaznajomienie z prawnymi aspektami programu wychowawczo-profilaktycznego i miejscem programu wychowawczo-profilaktycznego w systemie wychowania w szkole/placówce.
 7. Udostępnienie i poznanie najnowszej literatury dotyczącej omawianych zagadnień, w tym wyników badań i analiz, wyzwań, wniosków i rekomendacji dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego oraz pozostałych propozycji.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

 1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
 2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
 3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
 4. Konstruowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły/placówki.
 5. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego.

Moduł 1. Wychowanie i profilaktyka w pigułce przepisów prawa, czyli co trzeba wiedzieć na starcie

Moduł 2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi

Moduł 3. Podstawowe założenia programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły/placówki

Moduł 4. Zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły

Moduł 5. Procedura opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkół

Moduł 6. Ewaluacja programu wychowawczo –profilaktycznego  szkoły


Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:

 • znać procedurę tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • rozumieć znaczenie definiowania wychowania dla projektowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki,
 • wiedzieć co, kogo i jak diagnozować, aby rozpocząć budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • potrafić opisywać sylwetkę absolwenta szkoły/placówki oraz analizować ją
  w kontekście celów i zadań szkoły/placówki opisanych w podstawie programowej,
 • znać i identyfikować wybrane założenia i wartość dotyczące wychowania
  w szkole/placówce,
 • potrafić sformułować cele szczegółowe dotyczące realizacji zadań rozwojowych programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki oraz odnieść je do celów wychowania podstawy programowej,
 • znać procedurę, kryteria, wskaźniki, metody i narzędzia ewaluacji,
 • znać najnowsze prawne aspekty dotyczące programu wychowawczo-profilaktycznego oraz
  rozumieć miejsce programu wychowawczo-profilaktycznego w systemie wychowania
  w szkole/placówce,
 • rozumieć miejsce programu wychowawczo-profilaktycznego w systemie wychowania w szkole/placówce.
Platforma Moodle: e-kursy.ore.edu.pl

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE
(www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.
Osoby, które nie spełniają wymagań rekrutacji będą usuwane z listy kandydatów, bez uprzedniego powiadomienia.

Rekrutacja jest możliwa do 28.09.2024 r.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną.  

Szkolenie jest bezpłatne.


14.06.2024 - 30.09.2024