Logowanie

Jeżeli posiadasz już konto w systemie, wprowadź swój adres e-mail podany przy rejestracji oraz hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj, aby zalogować się do systemu.

Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij przycisk przypomnij hasło.

------------------------------------------------------------------
Instrukcja dla Użytkownika oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z serwisu szkoleń ORE.
(PDF 1 MB)

W razie jakichkolwiek uwag czy pytań prosimy o kontakt.
------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji konta użytkownika w Serwisie szkolenia.ore.edu.pl i na Platformie e-learningowej e-kursy.ore.edu.pl oraz w celach związanych z udziałem w formach doskonalenia, w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e RODO oraz wykonywaniem obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją zadania publicznego wymienionego w punkcie 3, w tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów, w tym dostawcy usług komunikacji elektronicznej zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację szkoleń zdalnych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Serwisu lub ich usunięcia na Pani/Pana żądanie. Po tym czasie przez okres 50. lat nadal przechowywane będą Pani/Pana dane osobowe, w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji konta w Serwisie szkolenia.ore.edu.pl oraz udziału w prowadzonych przez ORE formach doskonalenia.
  9. Zgoda na przetwarzanie i publikację wizerunku jest dobrowolna, jej udzielenie nie jest warunkiem rejestracji w Serwisie ani udziału w formach doskonalenia.

Znajdź nas!