Szczegóły szkolenia
Kompetencje cyfrowe w nauczaniu przedmiotów matematycznych w szkole podstawowej (kl.4-8)
Kompetencje cyfrowe w nauczaniu przedmiotów matematycznych w szkole podstawowej (kl.4-8)

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

nauczyciele II etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, specjaliści ds. fizyki, chemii, przyrody/biologii, specjaliści ds. matematyki i informatyki, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia)

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele drugiego etapu edukacjnego (czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji) - zainteresowani tematyką kompetencji cyfrowych przedmiotów matematycznch i naukowo-technicznych

Szkolenie

Szkolenie w formule warsztatów „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole podstawowej (kl.4-8). Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem."obejmuje 6 godzin dydaktycznych (2 warsztaty po 3 godziny) i ma na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne dla w/w grupy adresatów w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostałe informacje, m.in. cele, tematyka, szczegółowy program szkolenia podane są w Sylabusie szkolnia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Sylabusa.

Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formule warsztatów on-line w formie obowiązkowych 2 warsztatów (każde po 3 godziny dydaktyczne) na platformie Google Meet. Obecność na wszystkich warsztatach na platformie jest obowiązkowa.

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia należy uczestniczyć we wszystkich warsztatach (100% zajęć) oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną na zakończenie szkolenia.

Terminy:

  1. warsztat 1 – 4.06.2024 r., g. 14.15-16.30
  2. warsztat 2 – 11.06.2024 r., g. 14.15-16.30

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia to 12 czerwca 2024 roku.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 26 maja 2024 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji należy jak najszybciej zgłosić ten fakt kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na liście rezerwowej.

Po zakończeniu rekrutacji, weryfikacji i akceptacji zgłoszeń (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z linkiem dostępu do platformy
na której prowadzone będzie szkolenie. 

 Google Meet

Agnieszka Jaworska, e-mail agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

 Kryteria naboru 
  • czynni zawodowo nauczyciele drugiego etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie (do dnia 28.05.2024 r.).
Osoby, które nie spełniają wymagań a rejestrujące się na szkolenie będą usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

04.06.2024 - 11.06.2024
Nieaktywny