Szczegóły szkolenia
Edukacja twórczego doświadczenia, czyli o edukacji przestrzennej w praktyce szkolnej
Edukacja twórczego doświadczenia, czyli o edukacji przestrzennej w praktyce szkolnej

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, specjaliści i nauczyciele uczący w klasach IV-VIII szkół podstawowych, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele szkół podstawowych kl. 4-8 (czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji) - zainteresowani tematyką edukacji przestrzennej

Szkolenie

Szkolenie w formule webinarów „Edukacja twórczego doświadczenia, czyli o edukacji przestrzennej w praktyce szkolnej" obejmuje 6 godzin dydaktycznych (3 warsztaty po 2 godziny) i ma na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne dla w/w grupy adresatów w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostałe informacje, m.in. cele, tematyka, szczegółowy program szkolenia podane są w Sylabusie szkolnia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Sylabusa.

Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formule warsztatów on-line w formie obowiązkowych 3 webinarów (każde po 2 godziny dydaktyczne) na platformie Google Meet. Obecność na wszystkich warsztatach na platformie jest obowiązkowa.

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia należy uczestniczyć we wszystkich warsztatach (100% zajęć) oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną na zakończenie szkolenia.

Terminy:

  1. warsztat 1 – 10.05.2024 r., g. 13.30-15.00
  2. warsztat 2 – 17.05.2024 r., g. 13.30-15.00
  3. warsztat 3 - 28.05.2024 r., g. 12.00-13.30

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia to 28 maja 2024 roku.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 6 maja 2024 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji należy jak najszybciej zgłosić ten fakt kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na liście rezerwowej.

Po zakończeniu rekrutacji, weryfikacji i akceptacji zgłoszeń (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z linkiem dostępu do platformy
na której prowadzone będzie szkolenie. 

 Google Meet

Agnieszka Jaworska, e-mail agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

 Kryteria naboru 
  • czynni zawodowo nauczyciele szkół podstawowych uczących w klasach 4-8, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.
Osoby, które nie spełniają wymagań a rejestrujące się na szkolenie będą usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

10.05.2024 - 28.05.2024
Nieaktywny