Szczegóły szkolenia
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka. Edycja VI
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka. Edycja VI

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, Przedstawiciele kuratoriów oświaty, specjaliści szkolni, pracownicy MOW, pracownicy MOS, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, specjaliści szkolni zajmujący się profilaktyką agresji i przemocy rówieśniczej

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę www.e-kursy.ore.edu.pl.

Kurs e-learningowy

Zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym dotyczącym wsparcia merytorycznego pracowników oświaty w zakresie przeciwdzialania przemocy rówieśniczej.

Cel ogólny: Poszerzenie wiedzy pracowników oświaty w zakresie profilaktyki agresji
i przemocy.

Cele szczegółowe:

 • dostarczenie informacji dotyczących dręczenia;
 • pogłębienie wiedzy o rodzajach ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacji bullyingu;
 • dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia;
 • zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej;
 • zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.
Tematyka poszczególnych modułów

MODUŁ I. Zjawisko dręczenia, typologia ról uczestników dręczenia

 • Przypomnienie najważniejszych elementów składających się na zjawisko dręczenia
  w szkole.
 • Rodzaje ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacjach bullyingu.

MODUŁ II. Co utrudnia reagowanie?

 • Reakcje świadków w sytuacji dręczenia.
 • Powody braku reakcji w celu obrony poszkodowanego.
 • Wyjaśnienie mechanizmów psychologicznych warunkujących bierne postawy obserwatorów.

Moduł III. Co sprzyja reagowaniu? Jak szkoła może aktywizować uczniów do przeciwdziałania przemocy?

 • Prezentacja czynników sprzyjających reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej.
 • Rola szkoły w kształtowaniu w uczniach poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.

Moduł IV. Inspiracje dla szkół

 • Prezentacja materiałów oraz programów pomocnych w prowadzeniu zajęć profilaktycznych w celu przeciwdziałania przemocy oraz budowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się w terminie 27.03.2024 – 26.04.2024 r. do godziny 15.00, co oznacza, że tylko w tym czasie można dołączyć do szkolenia.

Szkolenie realizowane będzie od 02.04.2024 – 28.04.2024 r., a więc 2 kwietnia  można wejść na platformę szkoleniową i zacząć zapoznawać się z udostępnionymi tam materiałami (pod warunkiem, że zostało się przyjętym na szkolenie i otrzymało mailem dostęp do platformy szkoleniowej).


Profilaktyka przemocy rówieśniczej - rola świadka. Edycja VI.pdf
Celem szkolenia jest  wsparcie merytoryczne pracowników oświaty w zakresie skutecznego przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkole/placówce oświatowej.


Platforma Moodle: e-kursy.ore.edu.pl

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia - Anna Studniczek - anna.studniczek@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.
Przeznaczony dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki, pracowników kuratoriów oraz nauczycieli. 

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Szkolenie jest bezpłatne.


02.04.2024 - 28.04.2024 (online)