Szczegóły szkolenia
Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ) - 1/2024
Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ) - 1/2024

Kształcenie zawodowe

WKZR

dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego

Początek rejestracji: 19.02.2024 r., koniec rejestracji: 29.02.2024 r.

szkolenie e-learningowe

Cele:
1. Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
2. Doskonalenie umiejętności opracowywania programu nauczania KKZ i KUZ
3. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania dla KKZ i KUZ


Platforma Moodle ORE

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, 22 345 37 00 w. 205; Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 215

  • O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
  • W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych z zakresu kształcenia zawodowego.
  • W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia z innych typów szkół/placówek.
  • W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
  • Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
  • Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.pl).
  • Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 01.03.2024 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji. 

04.03.2024 - 24.03.2024
Nieaktywny