Szczegóły szkolenia
Innowacyjne metody pracy wspierające rozwijanie myślenia matematycznego uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej - edycja 3
Innowacyjne metody pracy wspierające rozwijanie myślenia matematycznego uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej - edycja 3

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji) - zainteresowani tematyką kompetencji metodycznych i rozwijania myślenia matematycznego w edukacji

Warsztat

Szkolenie w formule warsztatów „Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej"obejmuje 4 godziny dydaktyczne (2 warsztaty po 2 godziny) i ma na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne dla w/w grupy adresatów w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostałe informacje, m.in. cele, tematyka, szczegółowy program szkolenia podane są w Sylabusie szkolnia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Sylabusa. Zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły w dwóch poprzednich edycjach szkolenia.

Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formule warsztatów on-line w formie obowiązkowych 2 warsztatów (każde po 2 godziny dydaktyczne) na platformie Google Meet. Obecność na wszystkich warsztatach na platformie jest obowiązkowa.

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia należy uczestniczyć we wszystkich warsztatach (100% zajęć) oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną na zakończenie szkolenia.

Terminy:

  1. warsztat 1 – 4.12.2023 r., g. 9.00-10.30
  2. warsztat 2 – 6.12.2023 r., g. 9.00-10.30

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia to 7 grudnia 2023 roku.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 30 listopada 2023 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji należy jak najszybciej zgłosić ten fakt kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na liście rezerwowej.

Po zakończeniu rekrutacji, weryfikacji i akceptacji zgłoszeń (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z linkiem dostępu do platformy
na której prowadzone będzie szkolenie. 

 Google Meet

Agnieszka Jaworska, e-mail agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

 Kryteria naboru 
  • czynni zawodowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.
Osoby, które nie spełniają wymagań a rejestrujące się na szkolenie będą usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

04.12.2023 - 06.12.2023
Nieaktywny