Szczegóły szkolenia
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. VII edycja
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. VII edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele kuratoriów, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę www.e-kursy.ore.edu.pl.

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest:

  1. Podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń  danej społeczności szkolnej opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole.
  2. Zapoznanie najnowszej literatury dotyczącej omawianych zagadnień, w tym wyników badań i analiz, wyzwań, wniosków i rekomendacji dla wychowania, profilaktyki.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
  2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
  3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
  4. Konstruowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły/placówki.
  5. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego.

Szkolenie zostało opracowane na podstawie materiału autorstwa prof. Zbigniewa Gasia oraz dr Wiesława Poleszaka pn. „Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły”. Jest to VII edycja szkolenia. E-learning będzie aktywny w terminie 05-28.09.2023 r.
Sylabus kursu Program wychowawczo-profilaktyczny.pdf

Platforma Moodle: e-kursy.ore.edu.pl

Wydział Wychowania i Profilaktyki - Anna Studniczek - anna.studniczek@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.
Przeznaczony dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki, pracowników kuratoriów oraz nauczycieli. 

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Zapisy na szkolenie trwaja do 27.09.2023 r.

Szkolenie jest bezpłatne.


Szkolenie prowadzone jest od 5 do 28 września 2023.
Nieaktywny