Szczegóły szkolenia
Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole. III edycja
Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole. III edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele)

Adresatami szkolenia są specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wychowawcy i specjaliści ze szkół i placówek oświatowych.

Kurs e-learningowy

Cel ogólny:
Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych pracowników szkół i placówek oświatowy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Cele szczegółowe:

  1. Zapoznanie ze specyfiką lęku jako emocji i jej występowania wśród dzieci i młodzieży.
  2. Zapoznanie ze sposobami identyfikacji występowania u dzieci i młodzieży objawów zaburzeń lękowych.
  3. Przedstawienie sposobów postępowania w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń lękowych u uczniów.
  4. Zaprezentowanie metod wspierania ucznia cierpiącego na zaburzenia lękowe i jego rodziny.
  5. Wskazanie sposobów zadbania o własny dobrostan przez osoby dorosłe udzielające wsparcia uczniom.

Materiały szkoleniowe można pobierać z platformy podczas trwania e-kursu. Kurs będzie aktywny na platformie w terminie 17-31 sierpnia 2023 r.

Sylabus do III edycji szkolenia e-learningowego Uczeń z zaburzeniami lękowymi.pdfPlatforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja trwa do 29 sierpnia 2023 .

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia 17-31 sierpnia 2023 r.
Nieaktywny