Szczegóły szkolenia
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. VI edycja
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. VI edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy), nauczyciele, przedstawiciele kuratoriów

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki, pracowników kuratoriów oraz nauczycieli.

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest:

  1. Podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń  danej społeczności szkolnej opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole.
  2. Zapoznanie najnowszej literatury dotyczącej omawianych zagadnień, w tym wyników badań i analiz, wyzwań, wniosków i rekomendacji dla wychowania, profilaktyki.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
  2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
  3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
  4. Konstruowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły/placówki.
  5. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego.


Platforma Moodle: e-kursy.ore.edu.pl

Anna Studniczek - anna.studniczek@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE
(www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja jest możliwa do 24.08.2023 r.


O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.


02.08.2023 - 31.08.2023
Nieaktywny