Szczegóły szkolenia
GR.3_Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych – psychologów - z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP (do oceny rozwoju poznawczego) oraz baterii diagnostycznej OKC (do oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i osobowościowego)
GR.3_Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych – psychologów - z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP (do oceny rozwoju poznawczego) oraz baterii diagnostycznej OKC (do oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i osobowościowego)

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

psycholodzy

Szkolenie

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – psychologów - z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP (do oceny rozwoju poznawczego) oraz baterii diagnostycznej OKC (do oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i osobowościowego) realizowane w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy psychologów, którzy NIE BRALI udziału w szkoleniach grantowych oraz w szkoleniach z zakresu wykorzystania w prowadzeniu oceny funkcjonalnej baterii diagnostycznych KAPP i OKC dla województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do materiałów merytorycznych nt. narzędzi diagnostycznych KAPP i OKC.

Całość szkolenia będzie wynosiła łącznie 44 godziny dydaktyczne (dla obu modułów) i będzie realizowana w formie samokształcenia w wymiarze 32 godzin dydaktycznych oraz 12 godzin dydaktycznych w podziale na spotkania w formie on-line.

Samokształcenie (praca własna uczestnika), zgodnie z programami poszczególnych modułów szkoleniowych, powinno odbywać się przed spotkaniami on-line lub równolegle ze spotkaniami on-line. Samokształcenie polega na lekturze materiału szkoleniowego (materiał podstawowy, prezentacja oraz film).

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), do której otrzymają Państwo dostęp.
Otrzymacie Państwo również dostęp do aplikacji KAPP oraz OKC (warunkiem jest podpisanie z ORE porozumienia dot. wykorzystania narzędzi).

Program modułu: Funkcjonalność baterii diagnostycznej KAPP (do oceny rozwoju poznawczego)

Treści programowe 

Sposób realizacji

Model teoretyczny i założenia koncepcyjne

samokształcenie

Struktura baterii diagnostycznej KAPP (aplikacja – charakterystyka testów, budowa, co mierzą kwestionariusze rozwoju poznawczego, skale obserwacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoce testowe: arkusze papierowe, instrukcje, podręczniki i materiały dodatkowe)

samokształcenie

Własności psychometryczne

samokształcenie

Obsługa aplikacji komputerowej – zarządzanie procesem diagnozy, prowadzenie badania

szkolenie on-line

samokształcenie

Procedura postępowania diagnostycznego (grupa ogólna, grupy SPE), w tym dostosowania procedury

szkolenie on-line

samokształcenie

Moduł wynikowy. Generowanie wyników. Wybór raportu wynikowego.

Interpretacja wyników (normy i ICF)

szkolenie on-line

samokształcenie

Dostępne materiały postdiagnostyczne i zasady ich doboru (automatycznego i ręcznego)

samokształcenieProgram modułu: Funkcjonalność baterii diagnostycznej OKC (do oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i osobowościowego)

 

Treści programowe

Sposób realizacji

Wprowadzenie do szkolenia. Jak powinna wyglądać dobra diagnoza dzieci
i młodzieży?

samokształcenie

Podstawy koncepcyjne modelu całościowej diagnozy funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu

samokształcenie

Warstwa OBJAWÓW dobrostanu i problemów w modelu Objawy-Kompetencje-Cechy

samokształcenie

Warstwa KOMPETENCJI osobowościowych w modelu Objawy-Kompetencje-Cechy

samokształcenie

Warstwa CECH temperamentu w modelu Objawy-Kompetencje-Cechy

samokształcenie

Synteza mierzonych zmiennych w całościowej diagnozie funkcjonalnej dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem ICF)

samokształcenie

Prezentacja narzędzi w wersji papierowej oraz w aplikacji elektronicznej

samokształcenie

Procedura całościowej interpretacji wyników diagnozy funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu

samokształcenie

Studia przypadków

samokształcenie

Przegląd materiałów post-diagnostycznych

samokształcenie

Samodzielna interpretacja wyników osób badanych

samokształcenie

Kształcenie umiejętności interpretacji uzyskanych wyników: Studia różnych przypadków omówione przez uczestników na forum grupy, w tym całościowej interpretacji wyników, przeprowadzonej na podstawie danych surowych otrzymanych od prowadzących

szkolenie on-lineszkolenie online

katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl

Warunkiem koniecznym udziału w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie załączonego Oświadczenia uczestnika projektu i przesłanie na adres:

 Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ul. Polna 46a

00-644 Warszawa

z dopiskiem: Szkolenie KAPP i OKC

 

W momencie rejestracji prosimy o wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy: katarzyna.zajaczkowska@ore.edu.pl.

Szkolenie on-line realizowane będzie z wykorzystaniem platformy www.zpe.gov.pl oraz platformy ZOOM. Prosimy nie zakładać kont na www.zpe.gov.pl. Zostaną one założone Państwu przez ORE (i nadane tym samym uprawnienia) i tylko za pomocą tych loginów możliwe będzie wejście na platformę.


Informacji na temat rekrutacji na szkolenie oraz warunków udziału w szkoleniu udzielają:

Magdalena Ostrowska, tel. 22/570 83 69, magdalena.ostrowska@ore.edu.pl 

Katarzyna Zajączkowska, tel. 22/570 83 68, katarzyna.zajaczkowska@ore.edu.pl

 

Kontakt w sprawach technicznych (ZPE):

Marek Sołtysiak, 22/570 83 67, marek.soltysiak@ore.edu.pl

Szczegółowych informacji merytorycznych na temat funkcjonalności baterii oraz dostępów i porozumień dot. wykorzystania narzędzi udziela kierownik projektu, Katarzyna Nowakowska, tel. 22/570 83 59, katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl.

 


19.06.2023 - 03.07.2023
Nieaktywny