Szczegóły szkolenia
Każda złotówka jest ważna - narzędzia optymalizacji wydatków na oświatę
Każda złotówka jest ważna - narzędzia optymalizacji wydatków na oświatę

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77, w terminie 19-20 czerwca 2023 roku. Szkolenie dotyczyć będzie optymalizacji wydatków na oświatę.

Szkolenie dedykowane jest:

  • pracownikom jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego jest coraz trudniejszym przedsięwzięciem z uwagi na wiele czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Skoro każda złotówka jest ważna, to znajomość i możliwe wykorzystanie narzędzi optymalizacji wydatków na oświatę stają się bardzo ważnym przedsięwzięciem dla decydentów i osób odpowiedzialnych za zarządzanie środkami publicznymi.

Ponadto podstawowym dokumentem determinującym wydatkowanie środków finansowych, jakie muszą być zapewnione w budżetach jst na realizację zadań oświatowych, jest arkusz organizacyjny placówki. Dlatego podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z opracowaniem arkusza organizacyjnego zgodnego z podstawą prawną, uwzględniającego optymalne rozwiązania przy zachowaniu wysokiego poziomu realizacji zadań oświatowych. Poruszane zostaną także sprawy, dotyczące procedowanych i planowanych zmian prawnych, mających istotny wpływ na organizację pracy placówki oświatowej, a co za tym idzie, finansowanie tych zmian.

Cele ogólne:

Nabycie umiejętności parametryzowania organizacji pracy placówek oświatowych w celu optymalizacji wydatków na oświatę.

Cele szczegółowe:

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

- diagnozować stan oświaty na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, w celu podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych,

- wykorzystywać w procesie zarządzania oświatą na poziomie lokalnym danych, informacji, wskaźników oraz wyników badań i prognoz.


Termin szkolenia:
  • 19-20 czerwca 2023 r. – Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77
  • Początek zajęć 19 czerwca 2023 r. – godzina 12.00
  • Zakończenie zajęć 20 czerwca 2023 r. – godzina 13.00
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 9 czerwca 2023 r.


19.06.2023 - 20.06.2023
Nieaktywny