Szczegóły szkolenia
Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury "Niebieskie Karty" w oświacie - edycja 8.
Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury "Niebieskie Karty" w oświacie - edycja 8.

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki, specjaliści szkolni

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka.

Kurs e-learningowy

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka oraz dla nauczycieli.

Celem szkolenia jest:

  1. Wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
  2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Problem przemocy w rodzinie i zjawiska przemocy wobec dzieci.
  2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE - https://szkolenia.ore.edu.pl

 
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE - (https://e-kursy.ore.edu.pl)


O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.


Platforma moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki, Aleksandra Kozubska, Tel: (22) 570 83 28, mail: aleksandra.kozubska@ore.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.


23.05.2023-02.07.2023