Szczegóły szkolenia
Rola i zadania organu prowadzącego w karierze zawodowej nauczyciela – od nauczyciela początkującego do dyrektora jednostki oświatowej
Rola i zadania organu prowadzącego w karierze zawodowej nauczyciela – od nauczyciela początkującego do dyrektora jednostki oświatowej

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Zapraszamy samorządowców na dwa 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE, ul. Paderewskiego 77 w terminach:

13-14 czerwca 2023 roku
oraz
14-15 czerwca 2023 roku

Szkolenia dotyczyć będą roli i zadań organu prowadzącego w karierze zawodowej nauczyciela – od nauczyciela początkującego do dyrektora jednostki oświatowej.

Szkolenie dedykowane jest:

  • pracownikom jednostek samorządu terytorialnego.

Organ prowadzący w karierze zawodowej nauczyciela odgrywa ważną rolę. Pierwsze spotkanie organu z nauczycielem odbywa się podczas procedury awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. Jego pozytywny wynik otwiera możliwość kandydowania nauczycielowi na stanowisko dyrektora. Wybór dyrektora jest wynikiem procedury konkursowej, którą organizuje i przeprowadza również organ prowadzący. W trakcie pełnienia funkcji dyrektora organ prowadzący natomiast dokonuje jego częściowej oceny pracy.
Dwudniowe spotkanie ma na celu uporządkowanie i systematyzację wiedzy uczestników w zakresie trzech ważnych obszarów kariery zawodowej nauczyciela w kontekście obowiązujących aktów prawa oświatowego. Umożliwi również uczestnikom wymianę doświadczeń i podzielenie się doświadczeniem. Tematyka spotkania obejmuje omówienie zadań organu prowadzącego w zakresie m.in.:

a. postępowania awansowego na stopień nauczyciela mianowanego w okresie przejściowym, w tym:

- analiza formalna wniosku

- powołanie komisji egzaminacyjnej

- przebieg egzaminu i prace komisji egzaminacyjnej

- nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

w ujęciu porównawczym „starej” i „nowej” procedury uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

b. oceny pracy dyrektora szkoły w ramach kompetencji i uprawnień organu prowadzącego
w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny

c. organizacji konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, w tym:

- ogłoszenia konkursu

- powołania komisji konkursowej

- przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Poruszone zostaną również kwestie dotyczące aktualizacji prawa oświatowego i spraw bieżących.


Terminy szkoleń:
  • 13-14 czerwca oraz 14-15 czerwca 2023 r. – Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
  • Planowany początek zajęć 13 czerwca godzina 11.30  a 14 czerwca 2023 r. – godzina 13.00
  • Planowane zakończenie zajęć 14 oraz 15 czerwca 2023 r. – godzina 12.30
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej

Sulejówek, Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 5 czerwca 2023 r.


14.06.2023 - 15.06.2023
Nieaktywny

13.06.2023 - 14.06.2023
Nieaktywny