Szczegóły szkolenia
Praca zdalna w szkole – przepisy Kodeksu pracy 2023 w praktyce. Obowiązki dyrektora szkoły/placówki
Praca zdalna w szkole – przepisy Kodeksu pracy 2023 w praktyce. Obowiązki dyrektora szkoły/placówki

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następującym terminie: 6 czerwca 2023 r.


Szkolenie jest jednodniowe i będzie się odbywało w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Zmiany w Kodeksie pracy, obowiązujące od 7 kwietnia 2023 r., przyniosły zmiany dla szkół/placówek m.in. w zakresie możliwości pracy zdalnej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Znowelizowany Kodeks pracy, wprowadza pracę zdalną jako rozwiązanie stałe, umożliwiające elastyczne dysponowanie czasem pracy. Forma ta może być wykorzystywana nie tylko w przypadku powstania zagrożenia zdrowia i życia uczniów, pracowników, ale również, gdy rodzaj pracy na to pozwala, a przemawiają za tym okoliczności leżące po stronie pracownika lub pracodawcy. Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy nakłada na dyrektora szkoły/placówki nowe obowiązki związane z wdrożeniem pracy zdalnej w placówce.

Cele ogólne:

  • wsparcie dyrektorów szkół/placówek w zakresie dostosowania dokumentacji wewnętrznej do nowych uregulowań związanych z pracą zdalną nauczycieli
    i pracowników niepedagogicznych.
  • doskonalenie kompetencji dyrektora w sferze praktycznej realizacji zadań związanych z wdrażaniem pracy zdalnej w placówce.

Treści:

  1. Podstawy prawne pracy zdalnej.
  2. Porozumienie lub regulamin w sprawie świadczenia pracy zdalnej w szkole/placówce.
  3. Praca zdalna w szkole na wniosek pracownika lub polecenie dyrektora.
  4. Kontrola pracy zdalnej.
  5. RODO a praca zdalna w szkole – procedura ochrony danych osobowych.
  6. Wzory dokumentów regulujących pracą zdalną w szkole/placówce – przykłady dobrych praktyk.

Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8.45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


06.06.2023
Nieaktywny