Szczegóły szkolenia
Dyrektor jednostki oświatowej - jego status prawny i dokumentowanie zadań w świetle obowiązującego prawa
Dyrektor jednostki oświatowej - jego status prawny i dokumentowanie zadań w świetle obowiązującego prawa

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w terminie: 6 czerwca 2023 r.

Szkolenie jest jednodniowe i będzie się odbywało w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkolenia:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Dyrektor jest organem szkoły/placówki, którego zadania określa w szczególności art. 68 ustawy - Prawo oświatowe. Jednak normatywne ujęcie roli dyrektora wynika nie tylko z wymienionego przepisu lecz również z licznych aktów ustawowych i wykonawczych, na podstawie których można określić funkcje jakie pełni dyrektor systemie prawa. I tak, status prawny dyrektora wskazuje, że jest on jednoosobowym organem wykonawczym, który pełni w szkole/placówce funkcje zarządcze i na zasadzie jednoosobowego kierownictwa wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego m.in. dla:

- kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze zakładu administracyjnego, którą zarządza i reprezentuje na zewnątrz,

- kierownika jednostki budżetowej,

- pracodawcy dla zatrudnionych w szkole pracowników,

- dyrektora szkoły,

- organu nadzoru pedagogicznego kierowanej przez niego szkoły,

- organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie ustawy.

Tak określone umocowanie prawne, wskazuje jednocześnie zakres jego odpowiedzialności związanej z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki oświatowej. Powoduje to konieczność sprawnego poruszania się w przepisach prawa określających zadania dla wskazanych wyżej ról i obszarów zarządzania wynikającym z pełnionej przez dyrektora funkcji.

Aktualna wiedza w zakresie zapewniającym zgodność działalności szkoły z przepisami prawa, w tym jej dokumentowanie, stanowi jeden z istotnych elementów w pracy dyrektora, podlegającym ocenie uprawnionych do dokonania tej oceny pracy dyrektora, organów.

Celem szkolenia jest:

-        uporządkowanie wiedzy na temat zadań, kompetencji i odpowiedzialności dyrektora jednostki oświatowej w kontekście jego statusu prawnego,

-        poznanie obowiązkowego katalogu dokumentowania tych zadań, w poszczególnych obszarach pracy jednostki oświatowej, w świetle obowiązującego prawa.


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8.45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


06.06.2023
Nieaktywny