Szczegóły szkolenia
Depresja, samookaleczenia i samobójstwa - szkoła w obliczu kryzysu. Interwencja kryzysowa i zarządzanie kryzysem
Depresja, samookaleczenia i samobójstwa - szkoła w obliczu kryzysu. Interwencja kryzysowa i zarządzanie kryzysem

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
29 maja 2023 r.
oraz
31 maja 2023 r.

Każde szkolenie jest jednodniowe i będzie się odbywało w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie zachowania mogą sygnalizować depresje lub epizod depresyjny uczniów. Zastanowimy się jakie narzędzie w ramach profilaktyki może wykorzystać szkoła wobec problemu samookaleczeń i samobójstw. Omówimy zarówno procedury interwencji kryzysowej wobec ucznia, rówieśniczej interwencji kryzysowej oraz procedury postwencyjne szkoły w przypadku wystąpienia kryzysu w szkole.


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8.45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


31.05.2023
Nieaktywny

29.05.2023
Nieaktywny