Szczegóły szkolenia
Pragmatyka zawodowa nauczyciela - zadania JST jako organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły/placówki
Pragmatyka zawodowa nauczyciela - zadania JST jako organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły/placówki

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Sulejówku, w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, w terminie 18-19 stycznia 2023 roku. Szkolenie dotyczyć będzie pragmatyki zawodowej nauczyciela - zadania JST jako organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły/placówki.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym statusu zawodowego, w kontekście uprawnień wynikających z uprawnień JST jako organu prowadzącego i jednocześnie nadzorującego pracę szkoły/placówki w aktualnym stanie prawnym.

Podczas 2 dniowego szkolenia, poruszone zostaną zagadnienia związane z awansem zawodowym nauczyciela oraz oceną jego pracy z uwzględnieniem procedury awansowej na stopień nauczyciela mianowanego. Omówiony zostanie katalog praw, uprawnień, obowiązków i zadań nauczycieli, w tym dyrektora. Omówione zostaną także kwestie związane z zatrudnianiem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela.

Szkolenie będzie miał charakter warsztatów.

 

Ramowy program szkolenia:

Dzień 1. Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela:

- uporządkowanie statusu nauczyciela w kontekście jego awansu zawodowego z uwzględnieniem przepisów przejściowych;

- wskazania zadań i warunków koniecznych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego;

- procedura oraz kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora;

- katalog praw, obowiązków i zadań nauczycieli.

Dzień 2 Ruch kadrowy nauczycieli:

- zatrudnianie nauczyciela – umowa o pracę, mianowanie;

- zmiany w trakcie trwania stosunku pracy;

- rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem;

- uprawnienia pracownicze;

- obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela.

Termin szkolenia:
  • 18-19 stycznia 2023 r. – Sulejówek, Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77
  • Początek zajęć 18 stycznia 2023 r. – godzina 12.00
  • Zakończenie zajęć 19 stycznia 2023 r. – godzina 13.00
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej

Sulejówek, Centrum Szkoleniowe ORE, ul Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 12 stycznia 2023 r.


18.01.2023 - 19.01.2023
Nieaktywny