Szczegóły szkolenia
Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość
Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele JST, przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunowie dzieci do lat 3, przedstawiciele WOKRO, nauczyciele i specjaliści prowadzący działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w systemie oświaty , kuratoria oświaty, liderzy WWR, inne osoby zainteresowane

otwarty

Konferencja

Cele:
• zapoznanie z założeniami nowego modelu kompleksowej wczesnej pomocy dziecku i rodzinie oraz zmian systemowych dotyczących skoordynowanego wsparcia międzysektorowego;
• upowszechnianie proponowanych zmian systemowych w kierunku zintegrowania działań w zakresie wsparcia małego dziecka i rodziny;
• upowszechnienie informacji dotyczących profilaktyki, włączenia społecznego, synergii działań międzyresortowych.


online

malgorzata.kummant@ore.edu.pl wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Konferencja odbędzie się 8.12.2022 r. w godz. 10.00-15.15, online.
O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają informację pocztą elektroniczną, Link do wydarzenia zostanie przesłany najpóźniej 7.12.2022 r. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję. 


08.12.2022
Nieaktywny