Szczegóły szkolenia
Konferencja ,,Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły"
Konferencja ,,Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły"

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki oraz Wydział Projektów - Zespół ds. realizacji programu ,,Za życiem" w ORE

przedstawiciele kuratoriów, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy), specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki, nauczyciele, rodzice

Konferencja

Szanowni Państwo, 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Dyrekcją Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji ,,Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły". 

Cele:
• Poszerzenie wiedzy na temat aktualnej kondycji młodzieży w kontekście projektowania działań wychowawczo – profilaktycznych.
• Prezentacja możliwych rozwiązań z zakresu wychowania i profilaktyki, w tym prezentacja założeń programu kompleksowego wsparcia rodzin ,,Za życiem", w szczególności działania 5.5.
• Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, w kontekście rozwijania wśród uczniów postawy odpowiedzialności za własne zdrowie prokreacyjne oraz jego ochronę.

Cele szczegółowe: 
1) Podstawy prawne realizacji działania 5.5 programu Za życiem.

2) Kształtowanie u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa, akceptacji człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

3) Kształtowanie dojrzałości dzieci i młodzieży poprzez program wychowawczo – profilaktyczny.

a) wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji;

b) wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć wychowawczo - profilaktycznych.


Adresacji szkolenia, pracownicy instytucji oświaty:

- przedstawiciele kuratoriów,

- placówek doskonalenia nauczycieli,

- poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- specjaliści szkolni (pedagodzy, psychologowie, itd.) oraz

- nauczyciele,

- przedstawiciele Rad Rodziców.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka.Holiday Park Hotel, ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa

anna.studniczek@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34, anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 06

1. Szkolenie jest bezpłatne i organizowane w trybie stacjonarnym.

3. Koszty dojazdu na konferencję pokrywa uczestnik szkolenia. 

4. Po zakończeniu konferencji możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział w szkoleniu.


29.11.2022 (Warszawa)
Nieaktywny