Szczegóły szkolenia
Moduł kompetencji osobistych. Organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu
Moduł kompetencji osobistych. Organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

22-23 września 2022 r.,
29-30 września 2022 r.
oraz
5-6 października 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel ogólny: Doskonalenie kompetencji dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych w optymalizacji zarządzania własnym czasem, a tym samym efektywnego radzenia sobie ze stresem, którego źródłem jest presja czasu.

Cele szczegółowe

Dyrektor:

• weryfikuje własne przekonania na temat zarządzania sobą w czasie;

• identyfikuje stosowane przez siebie strategie radzenia sobie ze stresem organizacyjnym;

• doświadcza metodyki wsparcia rozwojowego, biorąc współodpowiedzialność za proces i rezultat uczenia się;

• potrafi zastosować adekwatne do potrzeb narzędzia planowania, weryfikacji i organizacji czasu pracy.


Treści szkolenia

1. Wprowadzenie do tytułowego zagadnienia i zdefiniowanie kontekstu pracy.

2. Stres organizacyjny:

• przeciążenie lub niedociążenie pracą;

• zmiany w organizacji (szkole, przedszkolu, placówce edukacyjnej);

• niejednoznaczność roli zawodowej lub konflikt roli.

3. Zmiana czy ulga? Strategie radzenia sobie ze stresem – co mnie buduje, a co mnie osłabia?

• Strategie ulgi.

• Strategie zmiany.

4. Jest mi źle – chcę zmiany. Od czego zacząć? Identyfikacja osobistych stresorów w pracy oraz

określenie kierunku pożądanej zmiany.

5. Stres związany z organizacją przestrzeni pracy

6. Określenie kierunku pożądanej zmiany – jak chcę, żeby było?

Dzień 2:

1. Analiza zasobów i możliwości do osiągnięcia zamierzonej zmiany.

2. Zarządzanie sobą w czasie – fundamenty zarządzania swoim czasem pracy (i nie tylko).

• Wyznaczanie celu.

• Planowanie.

• Zasada Eisenhowera.

• Zasada Pareto 80/20.

• Reguła 60/40.

• Zasada Parkinsona.

3. Zarządzanie własnym uogólnionym dobrostanem.

4. Indywidualny plan rozwoju osobistego dyrektora szkoły, przedszkola, placówki edukacyjnej.


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.

Materiał do szkolenia:

Moduł kompetencji osobistych. Organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu.

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/04/wsparcie-dla-dyrektorow-szkol-placowek-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


05.10.2022 - 06.10.2022
Nieaktywny

29.09.2022 - 30.09.2022
Nieaktywny

22.09.2022 - 23.09.2022
Nieaktywny