Szczegóły szkolenia
Moduł prawny. Dokumentacja dyrektora szkoły, w tym nadzoru pedagogicznego, realizacji podstawy programowej, pracy zdalnej itp. Rozwiązania prawne i praktyczne.
Moduł prawny. Dokumentacja dyrektora szkoły, w tym nadzoru pedagogicznego, realizacji podstawy programowej, pracy zdalnej itp. Rozwiązania prawne i praktyczne.

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

17-18 sierpnia 2022 r.,
22-23 sierpnia 2022 r.,
24-25 sierpnia 2022 r,.
oraz
29-30 sierpnia 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.30-14.30 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel ogólny: 
Uporządkowanie wiedzy na temat dokumentacji prowadzonej przez dyrektora szkoły/placówki. Doskonalenie kompetencji dyrektorów jednostek oświatowych w optymalizacji zarządzania czasem pracy własnym i nauczycieli, a tym samym efektywnego radzenia sobie z „odbiurokratyzowaniem pracy” szkoły lub placówki.

Cele szczegółowe

Uczestnik szkolenia:

- wie, jakie dokumenty są wymagane przepisami prawa w różnych aspektach pracy szkoły lub placówki;

- dzieli się doświadczeniem własnym związanym z tworzeniem dokumentacji szkolnej;

- analizuje użyteczność tworzenia dokumentów wewnątrzszkolnych niewymaganych przepisami prawa;

- weryfikuje swoje decyzje usprawniające proces tworzenia dokumentacji w szkole/placówce;

 - ma świadomość wpływu jakości podejmowanych przez siebie decyzji na sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki w obszarze tworzenia dokumentacji obowiązującej w kierowanej przez niego jednostce oświatowej.

Treści szkolenia

Dzień 1 - Dokumentacja w aspekcie triady edukacyjnej - kształcenie, wychowanie, opieka.

  1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.

- umocowanie funkcji dyrektora w polskim systemie prawa,

- odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe prowadzenie dokumentacji w różnych obszarach pracy szkoły/placówki,

- rodzaje dokumentacji prowadzonej w szkole.

  1. Przegląd wymaganej przepisami w prawa dokumentacji w zakresie kształcenia wychowania i opieki związanej z funkcją dyrektora szkoły w zakresie:
    - przebiegu procesu nauczania, wychowania i opieki,

- pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem modyfikacji wynikającej z organizacji pracy szkoły w formie zdalnej.

Dzień 2 - Dokumentacja w pozostałych aspektach pracy szkoły lub placówki

  1. Przegląd obowiązującej w szkole dokumentacji w poszczególnych obszarach jej działalności (organizacji pracy, pracowniczej, bezpieczeństwa i higieny pracy, finansowej i majątkowej ) ze wskazaniem podstawy prawnej ich posiadania.
  2. Wskazanie innej dokumentacji użytecznej w pracy szkoły.
  3. Przedstawienie zasad prowadzenia dokumentacji w aktualnie obowiązującym stanie prawnym z uwzględnieniem zasad -    przejrzystość dokumentów i dokumentacji, konstruowanie i nowelizacji przykładowych dokumentów, prostowanie błędnych zapisów w dokumentach oraz okresów przechowywania dokumentacji.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9.15. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


29.08.2022 - 30.08.2022
Nieaktywny

24.08.2022 - 25.08.2022
Nieaktywny

22.08.2022 - 23.08.2022
Nieaktywny

17.08.2022 - 18.08.2022
Nieaktywny