Szczegóły szkolenia
Moduł zarządzanie kryzysowe. Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole - sposoby reagowania, procedury
Moduł zarządzanie kryzysowe. Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole - sposoby reagowania, procedury

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenia odbędzie się w następujących terminach:

17-18 sierpnia 2022 r.
oraz
24-25 sierpnia 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel ogólny: poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie umiejętności w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole – antycypacja sytuacji kryzysowych, interwencja oraz postępowanie pointerwencyjne.

Cele szczegółowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka:

 • identyfikuje sytuacje kryzysowe w szkole /placówce oświatowej
 • analizuje zapisy zawarte w procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • określa ewentualne braki w procedurach kryzysowych w swojej szkole
 • wie, jakie czynniki wpływają na budowanie klimatu bezpiecznej szkoły
 • zna praktyki praktycznych działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych związanych z funkcjonowaniem uczniów, jak depresja, napady lęku, zagrożenie samobójstwem.
 • wie jak zorganizować działania prewencyjne II i III stopnia w sytuacji samobójstwa ucznia lub uczennicy

Treści szkolenia

 • Współczesne zagrożenia cywilizacyjne związane z działaniami czynników zewnętrznych w stosunku do szkoły – cele podejmowanych działań i wytyczne dotyczące postępowania podczas:

o   zdarzenia o charakterze terrorystycznym

o   zdarzenia o charakterze chemicznym.

o   zdarzenia o charakterze biologicznym

o   zdarzenia związane z żywiołami

 • Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa szkoły lub placówki.

o   ramowa zwartość użytecznej procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych

o   analiza przykładowej procedury kryzysowej w szkole z komentarzami.

 • Zasady opracowania programów działań praktycznych
 • Postępowanie w sytuacji napadu lęku
 • Postępowanie w sytuacji zagrożenia samobójstwem ucznia lub uczennicy

o   Depresja i inne czynniki podnoszące ryzyko samobójstwa

o   Postępowanie prewencyjne

o   Postępowanie z sytuacji samobójstwa dokonanego'

o   Działania podejmowane w szkole po samobójczej śmierci ucznia lub uczennicy

 • Materiały przydatne podczas pracy uczniami i uczennicami w obszarze kształtowania świadomości współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych

Metody pracy to: analiza opisu przypadku, analiza materiału filmowego, dyskusja, praca zespołowa prowadzona w interaktywnych pokojach szkoleniowych lub kanałach dostępnych w środowisku platformy, mini-wykłady wspierane wizualnie dla usystematyzowania treści szkolenia


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


24.08.2022 - 25.08.2022
Nieaktywny

17.08.2022 - 18.08.2022
Nieaktywny