Szczegóły szkolenia
Moduł prawny. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie zdalnego nauczania
Moduł prawny. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie zdalnego nauczania

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

12-13 lipca 2022 r.,
19-20 lipca 2022 r.,
21-22 lipca 2022 r.,
26-27 lipca 2022 r.
oraz
28-29 lipca 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 8.30-13.45 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cele ogólne: 

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole/przedszkolu.
 2. Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Kształtowanie postaw gotowości do pełnego wdrożenia omawianych zadań szkoły/przedszkola.
 4. Nabycie umiejętności organizacji i finansowania zadań dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cele szczegółowe:

 • zapozna się z koncepcją edukacji włączającej,
 • pozna współczesne trendy w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pozna różne sposoby organizacji edukacji włączającej,
 • będzie potrafił oszacować wielkość subwencji naliczanej na ucznia posiadającego określony rodzaj orzeczenia.

Treści szkolenia

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty w świetle zmian prawnych:
 • omówienie typów zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizacja zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • czas pracy nauczyciela a czas trwania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • kwalifikacje nauczycieli w zakresie prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.  Finansowanie zadań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • metryczka subwencji oświatowej - analiza dokumentu, wskazanie przydatnych informacji;
 • analiza wag subwencyjnych na poszczególnych grup uczniów;
 • liczenie wielkości subwencji oświatowej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – ćwiczenia. 
3. Rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji edukacji włączającej, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • propozycje działań wdrażających,
 • diagnoza sposobu realizacji edukacji włączającej – przykład arkusza diagnozującego organizację pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • przykłady różnych koncepcji w JST w zakresie realizacji edukacji włączającej.
Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8:30. Prosimy o połączenie się z platformą wcześniej tj. o godz. 8:15. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


28.07.2022 - 29.07.2022
Nieaktywny

26.07.2022 - 27.07.2022
Nieaktywny

19.07.2022 - 20.07.2022
Nieaktywny