Szczegóły szkolenia
Moduł zarządzania kryzysowego. Racjonalizacja wydatków oświatowych. Poszukiwanie rozwiązań, wykorzystywanie szans
Moduł zarządzania kryzysowego. Racjonalizacja wydatków oświatowych. Poszukiwanie rozwiązań, wykorzystywanie szans

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

14-15 lipca 2022 r.,
21-22 lipca 2022 r.,
26-27 lipca 2022 r.
oraz
28-29 lipca 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ogólny: 

nabycie umiejętności w zakresie racjonalizacji wydatków oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny finansowej i konsekwencji jej naruszenia.

Cele szczegółowe:

Zakłada się, że po szkoleniu uczestnik będzie:
• znał wpływ zapisów w arkuszu organizacyjnym na wysokość budżetu.
• wskazywał rozwiązania racjonalizujące wydatki oświatowe wynikające z arkuszy.
• prowadził świadomą politykę oświatową w oparciu o wartości subwencyjne ze szczególnym uwzględnieniem:
− procesu rekrutacyjnego,
− zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
− organizacji pracy z uczniami wymagających stosowania specjalnych metod pracy;
• znał wpływ wskaźnika zatrudnienia na wysokość wydatków oświatowych.
• potrafił przeprowadzić diagnozę stanu obecnego pod kątem wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.
• znał możliwe formy powołania wspólnej obsługi w jednostce samorządu terytorialnego (JST).

Treści szkolenia:

1. Wpływ zapisów arkusza organizacji na racjonalizację wydatków oświatowych.
2. Wartości subwencyjne, czyli na co otrzymujemy pieniądze.
3. Optymalnie prowadzona polityka rekrutacyjna.
4. Zasady przydziału godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
5. Organizacja pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnych metod pracy – wpływ indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na wysokość wydatkowanych środków.
6. Przeprowadzenie diagnozy w celu wypracowania wewnętrznych wskaźników odniesienia do ustalenia standardów zatrudnienia pracowników administracyjno-obsługowych.
7. Możliwe formy powołania wspólnej obsługi.
8. Podsumowanie.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Materiał do szkolenia:

Moduł zarządzania kryzysowego. Racjonalizacja wydatków oświatowych. Poszukiwanie rozwiązań, wykorzystywanie szans

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/05/wsparcie-dla-kadry-jst-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą wcześniej tj. o godz. 9:15. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


28.07.2022 - 29.07.2022
Nieaktywny

26.07.2022 - 27.07.2022
Nieaktywny

21.07.2022 - 22.07.2022
Nieaktywny

14.07.2022 - 15.07.2022
Nieaktywny