Szczegóły szkolenia
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi.
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi.

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następującym terminie:

7-8 lipca 2022 r.

Szkolenie będzie trwało 2 dni, każdego dnia w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami w sytuacji kryzysowej i sytuacji zmiany jaką jest pandemia wirusa SARS-Cov-2.

Cele szczegółowe:

Dyrektor:

  • zna podłoże sytuacji kryzysowej i wynikających z tego napięć emocjonalnych wszystkich uczestników społeczności szkolnej;
  • zna różnice między przywództwem a zarządzaniem;
  • wie, na czym polega zwinne zarządzanie oraz przywództwo na odległość;
  • wie, jakie są cechy efektywnego zespołu oraz zespołów pracujących w oddaleniu;
  • organizuje prace zespołu rozproszonego;
  • opracowuje jasne zasady komunikacji zdalnej (procedury, narzędzia);
  • planuje działania wspierające swój osobisty dobrostan oraz nauczycieli i wychowawców;
  • podejmuje działania wspierające nauczycieli.

Treści szkolenia

1. Podłoże sytuacji kryzysowej, jaką jest pandemia wirusa Sars-Cov-2:
a) wyniki badań IPSOS,
b) 5 etapów reagowania kryzysowego.

2. Neuronauka a praca zdalna.
3. Wyzwania edukacji zdalnej.

4. Przywództwo na odległość:
a) przywództwo dyrektywne i przywództwo wspierające,
b) zadania przywódcy w kryzysie,
c) lista kompetencji zarządzania i przywództwa.

5. Świat według VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność).
6. Agile, czyli „zwinne” zarządzanie.
7. Przywództwo na odległość.

8. Zespoły rozproszone:
a) cechy zespołu,
b) cechy efektywnego zespołu,
c) efektywność pracy zespołów rozproszonych,
d) znaczenie zaufania dla efektywności zespołu,
e) budowanie zaufania na odległość.

9. Narzędzia komunikacyjne wspomagające zarządzanie zespołem:
a) synchroniczne,
b) asynchroniczne.

10. Metody wspomagające nauczycieli:
c) technika „Partnerzy do rozmowy”,
d) coaching nauczycielski,
e) action learning.

11. Z praktyki dyrektorskiej.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Materiał do szkolenia:

Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi.

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/04/wsparcie-dla-dyrektorow-szkol-placowek-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 1 dzień przed szkoleniem.
Każde szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9:15.


Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


07.07.2022 - 08.07.2022
Nieaktywny