Szczegóły szkolenia
Doskonalenie kompetencji cyfrowych w świetle nowych wyzwań w edukacji
Doskonalenie kompetencji cyfrowych w świetle nowych wyzwań w edukacji

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele konsultanci, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele

Specjaliści PDN, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele (czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji) - zainteresowani tematyką kompetencji cyfrowych w świetle nowych wyzwań w edukacji

Warsztat

Szkolenie w formule warsztatów „Doskonalenie kompetencji cyfrowych w świetle nowych wyzwań w edukacji"obejmuje 8 godzin dydaktycznych (4 warsztaty po 2 godziny) i ma na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne dla w/w grupy adresatów w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostałe informacje, m.in. cele, tematyka, szczegółowy program szkolenia podane są w Sylabusie szkolnia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Sylabusa. 

Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formule warsztatów on-line w formie obowiązkowych 4 warsztatów (każde po 2 godziny dydaktyczne) na platformie Google Workspace. Obecność na wszystkich warsztatach na platformie jest obowiązkowa.

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia należy uczestniczyć we wszystkich warsztatach (100% zajęć) oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną na zakończenie szkolenia.

Terminy:

  1. warsztat 1 – 6.06.2022 r., g. 15.00-16.30
  2. warsztat 2 - 8.06.2022 r., g. 15.00-16.30
  3. warsztat 3 – 10.06.2022 r., g. 15.00-16.30
  4. warsztat 4 - 13.06.2022 r., g. 15.00-16.30

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia to 13 czerwca 2022 roku.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 3 czerwca 2022 roku, do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc. 

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji należy jak najszybciej zgłosić ten fakt kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na liście rezerwowej.

Po zakończeniu rekrutacji, weryfikacji i akceptacji zgłoszeń (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z linkiem dostępu
, na której prowadzone będzie szkolenie. 

 Google Workspace

Agnieszka Jaworska, e-mail agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

 Kryteria naboru 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń
Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają inforamcję o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

06.06.2022 - 13.06.2022
Nieaktywny