Szczegóły szkolenia
Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego
Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy kuratoriów oświaty, wizytatorzy kuratorium oświaty, doradcy zawodowi ze szkół i placówek

Pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, nauczyciele kształcenia zawodowego, wizytatorzy; pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli pracownicy z publicznych placówek. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium formalnego dotyczącego zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

szkolenie e-learningowe

Cele szkolenia:
  • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego,

  • doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji,

  • doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania,

  • doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia,

  • przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.


Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
– podstawy prawne kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym struktura szkolnictwa branżowego, klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, podstawy programowe kształcenia w zawodach, ramowe plany nauczania,
– definicja programu nauczania zawodu,
– cele kształcenia,
– metody i formy nauczania,
– szkolny plan nauczannia,
– program nauczania przedmiotu,
– program nauczania zawodu,
– opracowanie programu nauczania zawodu,
– ewaluacja programu nauczania zawodu,
– zastosowanie ewaluacji programu nauczania zawodu.platforma moodle ORE

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 00 wew. 225;

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik kursu musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

  • Początek rejestracji: 17.05.2022 r., zakończenie rejestracji: 30.05.2022 r.  


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 30.05.2022 r.
Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja uzupełniająca dla zainteresowanych osób (na miejsce uczestników, którzy zrezygnowali ze szkolenia): 31 maja 2022 r. oraz 1 i 2 czerwca 2022 r.

30.05.2022 - 27.06.2022 (cała Polska (online))
Nieaktywny