Szczegóły szkolenia
Uczeń, nauczyciel i pracownik ukraiński w polskim systemie oświaty – praktyczne rozwiązania w szkołach i placówkach
Uczeń, nauczyciel i pracownik ukraiński w polskim systemie oświaty – praktyczne rozwiązania w szkołach i placówkach

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

 • 11 maja 2022 r.
 • 26 maja 2022 r.
 • 27 maja 2022 r.
 • 1 czerwca 2022 r.
 • 10 czerwca 2022 r.
 • 27 czerwca 2022 r.
 • 28 czerwca 2022 r.
 • 29 czerwca 2022 r.
 • 30 czerwca 2022 r.
 • 4 lipca 2022 r.


Szkolenie w każdyym w terminów będzie trwało w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel ogólny:

 • Wsparcie dyrektorów szkół/placówek w organizacji i realizacji zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w aspekcie prawnym.
 • Podniesienie kompetencji dyrektora w zakresie praktycznej realizacji określonych prawem nowych zadań związanych z przyjęciem i funkcjonowaniem uczniów i pracowników ukraińskich w szkole/placówce.
 • Wymiana doświadczeń z wdrażania rozwiązań związanych z edukacją dzieci/uczniów ukraińskich oraz z zatrudnianiem pracowników ukraińskich.
Cele szczegółowe:
 • zna aspekty prawne dotyczące zadań oświatowych zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • zna regulacje dotyczące możliwości zatrudniania obywateli ukraińskich w polskim systemie edukacji,
 • potrafi, zgodnie z obowiązującym prawem, dostosować zapisy prawa szkolnego do realizacji nowych zadań szkoły.
 • wskazuje przykłady praktycznych rozwiązań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami ukraińskimi przyjmowanymi do polskich grup, oddziałów, klas,
 • stosuje w praktyce rozwiązania związane z funkcjonowaniem oddziałów przygotowawczych w szkołach,
 • stosuje regulacje prawne związane z przyjmowaniem do pracy ukraińskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • dzieli się własnym doświadczeniem związanym z kształceniem uczniów niebędących obywatelami polskimi i z zatrudnianiem pracowników ukraińskich,
 • jest świadomy znaczenia integracji środowiska, w tym komunikacji w tym środowisku dla prawidłowego funkcjonowania społeczności szkolnej w związku z wyzwaniami związanymi z wojną w Ukrainie.


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.



Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 345 37 00 wew. 333; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9.15. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


04.07.2022
Nieaktywny

30.06.2022
Nieaktywny

29.06.2022
Nieaktywny

28.06.2022
Nieaktywny

27.06.2022
Nieaktywny

10.06.2022
Nieaktywny

01.06.2022
Nieaktywny

27.05.2022
Nieaktywny

26.05.2022
Nieaktywny

11.05.2022
Nieaktywny