Szczegóły szkolenia
Kurs e-learningowy "Odkrywamy prawo humanitarne"
Kurs e-learningowy "Odkrywamy prawo humanitarne"

Kompetencje kluczowe

WRKK

nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

nauczyciele szkół podstawowych (klasy VII-VIII), nauczyciele szkół ponadpodstawowych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych (uczących szczególnie w klasach VII-VIII), nauczycieli szkół ponadpodstawowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowanych tematyką Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Celem szkolenia jest podniesienie u uczestników kompetencji w zakresie wdrażania w szkołach założeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Szkolenie obejmuje łącznie 30 godzin zegarowych, w formule kursu e-learningowego (o charakterze samokształceniowym) na platformie e-kursy.ore.edu.pl 

 Moduł I - Prawne ograniczenia w konfliktach zbrojnych (7 godzin)

 • podstawowe zasady prowadzenia działań bojowych
 • grupy chronione, w tym dzieci-żołnierze
 • regulowanie broni, środków i metod walki

Moduł II - Prawo w działaniu (6 godzin)

 • wskazanie przypadków naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego z perspektywy kombatantów
 • kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego
 • studium przypadku: Co się wydarzyło w Al-Hadisie
 • studium przypadku: Stare Miasto w Dubrowniku

Moduł III - Postępowanie w przypadku naruszeń prawa (5 godzin)

 • podstawowe reżimy odpowiedzialności
 • możliwości sądowe
 • możliwości pozasądowe

Moduł IV  - Działania dotyczące konsekwencji konfliktu zbrojnego (6 godzin)

 • potrzeby pojawiające się w wyniku zniszczeń wojennych
 • planowanie obozu dla osób wysiedlonych w związku z konfliktem zbrojnym
 • ochrona więźniów
 • przywracanie więzów rodzinnych
 • etyka działań humanitarnych

 Do uzyskania zaliczenia wymagany jest test zaliczeniowy. Szczegóły dotyczące zaliczenia w Sylabusie kursu.platforma e-kursy.ore.edu.pl

Anna Kasperska-Gochna - anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

Szkolenie zostało zaktualizowane pod względem obecnych wymagań co do realizacji kursów w formule e-learningowej. Dokonano aktualizacji treści, grafiki, uwzględniono wydarzenia z najnowszej historii konfliktów zbrojnych na świecie.
Autorami aktualizacji szkolenia są:
1. Pani dr Kaja Kowalczewska - Członek Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego z ramienia PCK, doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki na Akademii Pedagogicznej KEN; radca prawny; prowadzi projekty oraz tworzy scenariusze zajęć z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; tworzy i prowadzi kursy oraz warsztaty między innymi dla studentów oraz młodzieży szkolnej.

2. Pan dr hab. Marcin Marcinko - Przewodniczący Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego z ramienia PCK, doktor nauk prawnych i wykładowca prawa na UJ, prowadzi działalność naukowo - badawczą oraz dydaktyczną, w tym szkolenia, wykłady i warsztaty z zakresu prawa międzynarodowego między innymi dla nauczycieli, studentów oraz młodzieży szkolnej.Kryteria naboru
 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie online formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

01.03.2022 - 20.04.2022
Nieaktywny