Szczegóły szkolenia
Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie - VII edycja
Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie - VII edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele)

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka.

Kurs e-learningowy

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka oraz dla nauczycieli.

Celem szkolenia jest:

  1. Wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
  2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Problem przemocy w rodzinie i zjawiska przemocy wobec dzieci.
  2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE - https://szkolenia.ore.edu.pl

 
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE - (https://e-kursy.ore.edu.pl)


O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.


Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki, Anna Studniczek, Tel: (22) 570 83 28, mail: anna.studniczek@ore.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie prowadzone od 11 stycznia do 10 lutego 2022 roku.
Nieaktywny