Szczegóły szkolenia
Kontrola rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli jako zadanie JST
Kontrola rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli jako zadanie JST

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w terminie 13-14 stycznia 2022 roku. Szkolenie dotyczyć będzie kontroli rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli.

W ramach szkolenia planowane jest omówienie następujących zagadnień w zakresie m.in.:

- obliczania liczby godzin ponadwymiarowych przy uśrednionym tygodniowym wymiarze czasu pracy – analiza przypadków;
- podstawy wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i płatne zastępstwa. Terminy wypłat. Godziny kadry kierowniczej;
- analizy zastosowania w oświacie terminu „gotowość do pracy” na gruncie Kodeksu Pracy i w świetle wyroków sądowych;
- rozliczania godzin ponadwymiarowych w szczególnych sytuacjach.


Termin szkolenia:

  • 13-14 stycznia 2022 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
  • Początek zajęć 13 stycznia 2022 r. – godzina 12.00
  • Zakończenie zajęć 14 stycznia 2022 r. – godzina 13.00
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 345 37 00 wew. 333; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 4 stycznia 2022 r.


13.01.2022 - 14.01.2022
Nieaktywny