Szczegóły szkolenia
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zdalna - monitorowanie i motywowanie pracowników.
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zdalna - monitorowanie i motywowanie pracowników.

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie sie w 2 terminach:

13-14 stycznia 2022 r. - każdego dnia w godzinach 8.30-13.45 (włącznie z przerwami)

27-28 stycznia 2022 r. - każdego dnia w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami)


Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel ogólny: Usprawnienie zdalnego zarządzania szkołą i wirtualnym zespołem.

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:
• pozna przykłady praktycznego zastosowania narzędzi edukacji zdalnej w procesie monitorowania;
• przygotuje narzędzia do monitorowania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK);
• pozna przykładowe rozwiązania dotyczące motywowania pracowników zdalnych;
• ma świadomość konieczności wzmacniania i wdrażania rozwiązań opartych na mechanizmach samopoznania i budowania odporności psychicznej.


Treści szkolenia

1. Organizacja monitorowania pracy pracowników zdalnych:

a) Aspekty monitorowania w kontekście sprawowania nadzoru pedagogicznego.

b) Monitorowanie pracy pracowników niepedagogicznych.

c) Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w monitorowaniu pracy zdalnej.

2. Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników pracujących zdalnie:

a) Co o motywowaniu pracowników na home office mówi biznes?

b) Co z biznesu możemy zaczerpnąć do praktyki szkolnej?

c) Jak w tak trudnym świecie ma się odnaleźć dyrektor jako przywódca edukacyjny?


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Materiał do szkolenia:

Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zdalna - monitorowanie i motywowanie pracowników.

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/04/wsparcie-dla-dyrektorow-szkol-placowek-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Aleksandra Joniec-Kur, 22 345 37 00 wew. 323; aleksandra.joniec-kur@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenia rozpoczynają się o godz. 8:30 i 9.30 Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM do 15 minut wcześniej. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


27.01.2022 - 28.01.2022
Nieaktywny

13.01.2022 - 14.01.2022
Nieaktywny