Szczegóły szkolenia
Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Edycja II
Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Edycja II

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele

Szkolenie adresowane jest do kadry MOW, MOS, ODN, PPP, BP, nauczycieli szkół ogólnodostępnych i innych placówek oświatowych. Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń, zaproszenia do udziału w kursie, przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

Kurs e-learningowy

Szkolenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych realizowane w formie e-learningowej adresowane do osób pracujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, nauczycieli innych placówek oświatowych, zainteresowanych tematyką zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Szkolenie e-learningowe jest częścią szkolenia blended learning, co oznacza, że osoby, które ukończą z pozytywnym wynikiem szkolenie e-learningowe będą mogły ubiegać się o wzięcie udziału w szkoleniu stacjonarnym (o tym samym tytule) pogłebiającym przedmiotowe treści, planowanym w terminie 24-25 stycznia 2022 r. 

Cele szkolenia

  1. Wsparcie metodyczne w zakresie umiejętności reagowania i podejmowania działań pomocowych w przypadku ujawnionych zachowań samouszkadzających lub podejrzewanych myśli i tendencji samobójczych młodzieży;
  2. Poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych młodzieży, w tym przyczyn i objawów depresji nastolatków;
  3. Uzyskanie wskazówek dotyczących kierowania procesem nabywania doświadczeń w rozwijaniu własnych umiejętności radzenia sobie z trudnymi przeżyciami, problemami, mogących stać się podłożem samouszkodzeń lub prób samobójczych;
  4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy z młodzieżą na temat przejawianych przez nich samouszkodzeń i myśli samobójczych

Treści szkolenia obejmuja następujące zagadnienia:

1. Depresja i autodestrukcja bezpośrednia u młodzieży
2. Społeczny odbiór zachowań autodestrukcyjnych i intuicyjne reakcje
3. Pierwsza pomoc emocjonalna w przypadku ujawnienia zachowań autodestrukcyjnych
4. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia suicydalnego
5. Działania postwencyjne w sytuacji samobójczej śmierci nastolatka

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Sylabusie. Zachęcam do zapoznania się z nim.


Platforma Moodle

Marta Paluch e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21; Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Nabór prowadzony będzie w terminie 3 - 12 grudnia 2021 r.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, czego warunkiem jest uzyskanie minimalnej liczby punktów z testów, dostępne będą do samodzielnego pobrania i wydrukowania na stronie www.szkolenia@ore.edu.pl po terminie trwania szkolenia. Forma doskonalenia jest bezpłatna. 


14.12.2021 - 09.01.2022
Nieaktywny