Szczegóły szkolenia
Wspieranie klas wielojęzycznych
Wspieranie klas wielojęzycznych

Doskonalenie nauczycieli

WRKK we wspólpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Graz (ECML)

Brak adresatów

Adresatami warsztatów są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, koordynatorzy edukacji międzykulturowej oraz kadra pedagogiczna zaangażowana w pracę w klasach zróżnicowanych językowo i kulturowo. Nabór według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc ( 30 miejsc) .

Warsztat

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie nauczycieli i szkół do wyzwań związanych z przyjęciem uczniów pochodzących ze środowisk o odmiennej kulturze i języku. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję:

-        zapoznać się z podstawowymi zasadami i wartościami leżącymi u podstaw wielojęzyczności i edukacji międzykulturowej,

-        poznać rolę i wpływ  różnorodności  językowej i kulturowej na pracę szkoły i osiąganie przez uczniów sukcesu w nauce,

-        doskonalić umiejętności pedagogiczne w zakresie wspierania uczniów w diagnozie i rozwijaniu ich kompetencji językowych i międzykulturowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Różnorodność językowa i kulturowa w kontekście indywidualnym i społecznym oraz
    w środowisku szkolnym.
  2. Różnojęzyczność w klasie - rola języka ojczystego ucznia i współpracy ze środowiskiem domowym.
  3. Różnojęzyczność w klasie - nauka poprzez język nauczany jako drugi.
  4. Różnorodność językowa na lekcjach przedmiotowych –wsparcie ucznia w  rozwijaniu posiadanych umiejętności językowych i osiąganiu sukcesów w nauce poprzez wykorzystanie techniki rusztowania (scafolding).

Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów ECML:

- Catherine Carré-Karlinger - wykładowca uniwersytecki (University of Education in Upper Austria) w zakresie edukacji wielojęzycznej w kontekście migracji

- Dr Mercedes Bernaus Queralt Trenerka ECML, emerytowany profesor (Universitat Autònoma de Barcelona).

Szkolenie online - platforma Zoom

Elżbieta Witkowska - elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Szkolenie jest bezpłatne. 

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. 

Zapraszamy po dwie osoby z jednej placówki : nauczyciela języka obcego oraz nauczyciela przedmiotu niejęzykowego.
Osoby zgłaszające się na warsztaty proszone są o dołączenie pisemnej zgody dyrektora placówki na udział w ww. wydarzeniu oraz zapewnienie zastępstwa w przypadku nagłej rezygnacji z uczestnictwa.

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydawane będzie na podstawie aktywnego uczestnictwa w całym szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailem.

 


24.11.2021 - 25.11.2021
Nieaktywny