Szczegóły szkolenia
Efektywna praca w klasie zróżnicowanej
Efektywna praca w klasie zróżnicowanej

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

specjaliści i nauczyciele uczący w klasach IV-VIII szkół podstawowych, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych

Kurs e-learningowy

Celem kursu jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie pracy z klasą zróżnicowaną w szkole podstawowej, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie praktyki dydaktycznej i organizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani także z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej oraz zagadnieniami z obszaru zarządzania klasą zróżnicowaną.Platforma Moodle

Sylwia Herod, sylwia.herod@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 53

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII szkół podstawowych, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, dyrektorów szkół podstawowych.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Nie jest ono jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach i kolejność zgłoszeń. Udział w kursie jest bezpłatny.


02.11.2021 - 13.12.2021
Nieaktywny