Szczegóły szkolenia
Świadome zarządzanie własną odpornością psychiczną – doskonalenie nieoczywistych kompetencji zarządczych.
Świadome zarządzanie własną odpornością psychiczną – doskonalenie nieoczywistych kompetencji zarządczych.

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych

Szkolenie

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dwóch terminach (do wyboru):

16-17 listopada 2021 r.
17-18 listopada 2021 r.

Szkolenie dotyczyć będzie wsparcia dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oswiatowych w budowaniu własnej odporności psychicznej niezbędnej do realizacji zadań oświatowych w okresie pandemii COVID-19.

Cele szczegółowe szkolenia:

- Poznanie składowych odporności psychicznej;

- Uświadomienie sobie czynników budujących i osłabiających odporność psychiczną;

- Uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron wpływających na odporność psychiczną;

- Analiza związku odporności psychicznej z wymiarami zintegrowanego przywództwa w ramach pełnionej roli w szkole;

- Zidentyfikowanie własnych nawykowych strategii radzenia sobie ze stresem;

- Uzmysłowienie sobie korelacji własnej odporności psychicznej z efektywnością zawodową;

- Poznanie i przećwiczenie metod wspierających wzmacnianie odporności psychicznej.

Praktyczne przykłady wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności:

- Budowanie odporności organizacyjnej na podstawie studium przypadku wybranych przykładów

- Planowanie działań w środowisku pracy - typowe działania i zasady wzmacniające odporność psychiczną grupy i pracę zespołową.

Planowane metody pracy to: mini-wykłady, ćwiczenia praktyczne, symulacje, dyskusje zogniskowane, praca samodzielna i praca zespołowa, w tym szereg aktywności wykonywanych w zespołach 2-3-4 osobowych.

Terminy szkoleń (do wyboru):

  • 16-17 listopada 2021 r. oraz
  • 17-18 listopada 2021 r.
    Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 5 listopada 2021 r.


17.11.2021 - 18.11.2021
Nieaktywny

16.11.2021 - 17.11.2021
Nieaktywny