Szczegóły szkolenia
Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej - Identyfikowanie potrzeb uczniów i wprowadzanie metod wspierających uczniów.
Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej - Identyfikowanie potrzeb uczniów i wprowadzanie metod wspierających uczniów.

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści

webinarium

Celem szkolenia jest:
  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie identyfikowania potrzeb uczniów po powrocie do środowiska szkolnego;
  • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej udzielania wsparcia uczniom w okresie readaptacji społecznej po powrocie do nauki stacjonarnej, w tym uczniom wysoko wrażliwym;
  • poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozy potrzeb uczniów wysoko wrażliwych oraz w zakrsie znaczenia wsparcia ucznia w środowisku szkolnym;
  • zapoznanie uczestników z metodami wspierającymi uczniów po powrocie do szkół;
  • zaprezentowanie wskazań dla szkół dotyczących budowania środowiska wspierającego dla uczniów i nauczycieli.


Platforma e-kursy.ore.edu.pl

Sylwia Herod, sylwia.herod@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 53

Szkolenie adresowane jest do kadry Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dyrektorów i specjalistów ze szkół i placówek.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Nie jest ono jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach i kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


17.09.2021
Nieaktywny