Szczegóły szkolenia
Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego
Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, wizytatorzy kuratorium oświaty

Pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczyciele kształcenia zawodowego, wizytatorzy; pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli pracownicy z publicznych placówek. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium formalnego dotyczącego zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:
  • poszerzenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego,

  • doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji,

  • doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania,

  • doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia,

  • przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.


Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
– podstawy prawne kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym struktura szkolnictwa branżowego, klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, podstawy programowe kształcenia w zawodach, ramowe plany nauczania,
– definicja programu nauczania zawodu,
– cele kształcenia,
– metody i formy nauczania,
– szkolny plan nauczannia,
– program nauczania przedmiotu,
– program nauczania zawodu,
– opracowanie programu nauczania zawodu,
– ewaluacja programu nauczania zawodu,
– zastosowanie ewaluacji programu nauczania zawodu.platforma moodle ORE

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 00 wew. 225;

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik kursu musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

  • Początek rejestracji: 13.08.2021 r., zakończenie rejestracji: 20.08.2021 r. godz. 15.00
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 20.08.2021 r.
Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

23.08.2021 - 12.09.2021 (cała Polska)
Nieaktywny