Szczegóły szkolenia
Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy kuratoriów oświaty, nauczyciele centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych

Pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotów zawodowych, dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie w zawodach; pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium formalnego dotyczącego zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia
  • Przygotowanie pracowników PDN do pracy z nauczycielami w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  • Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.
  • Poszerzenie kompetencji w zakresie konstruowania i modernizacji programu nauczania zawodu z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego, w szczególności nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, ramowego planu nauczania oraz warunków i potrzeb szkoły.
  • Poszerzenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nabycia przez uczniów dodatkowych uprawnień zawodowych w ramach wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
– analiza aktów prawnych dotyczących szkolnictwa branżowego, w tym klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, podstaw programowych kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania,
– zasady opracowywania programu nauczania zawodu,
– analiza programu nauczania zawodu,
– ewaluacja programu nauczania zawodu,
– zasady modyfikacji programu nauczania zawodu,
– rodzaje planowania dydaktycznego,
– zasady opracowywania planów dydaktycznych,
– analiza planów dydaktycznych,
– planowanie realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.platforma moodle ORE

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 00 wew. 225;

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik kursu musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

  • Początek rejestracji: 13.08.2021 r., zakończenie rejestracji: 20.08.2021 r. godz. 15.00
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 20.08.2021 r.
Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

23.08.2021 - 03.10.2021 (cała Polska)
Nieaktywny