Szczegóły szkolenia
Moduł zarządzania kryzysowego
Moduł zarządzania kryzysowego

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w terminie 9-10 września 2021 r.

Szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ogólny: wsparcie, doskonalenie i rozwój kompetencji kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w realizacji edukacji zdalnej w czasach pandemii. Pogłębienie samoświadomości w zakresie własnych kompetencji zarządzania kryzysowego oraz zdefiniowania zindywidualizowanego planu dalszego doskonalenia się w tym zakresie.

Cele szczegółowe

Uczestnik szkolenia:

• zna etapy zarządzania kryzysowego;

• potrafi dokonać samooceny własnych kompetencji dotyczących zarządzania kryzysem i sytuacjami kryzysowymi;

• jest świadomy znaczenia kultury organizacyjnej pracy w relacji z zarządzanymi jednostkami organizacyjnymi;

• ma świadomość znaczenia działań profilaktycznych zapobiegających rozwijaniu się sytuacji kryzysowych;

• rozumie znaczenie integracji kompetencji zarządzania i przywództwa;

• ma świadomość współczesnych skutecznych metod zarządzania sobą w kryzysie i sytuacji kryzysowej;

• poznał dobrą praktykę zarządzania kryzysowego na podstawie opisu studium przypadku z JST Jaworzno.

Treści szkolenia

Dzień 1:

1. Wprowadzenie do tytułowego zagadnienia i zdefiniowanie kontekstu pracy.

2. Zarządzanie w kryzysie vs. zarządzanie sytuacją kryzysową.

3. Związek zarządzania kryzysowego z zarządzaniem zmianą: etapy zarządzania zmianą, reakcje na zmianę.

4. Kultura i klimat organizacyjny pracy w relacji z jednostkami organizacyjnymi prowadzonymi przez JST.

 

Dzień 2:

1. Profil kompetencyjny osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego przez pryzmat skutecznego zarządzania i przywództwa.

2. Zarządzanie kryzysowe a proces podejmowania decyzji przez osoby zarządzające oświatą w JST: metaprogramy wspierające lub utrudniające zarządzanie kryzysowe, korelacja wartości z procesami poznawczymi.

3. Rola komunikacji i przepływu informacji w zarządzaniu kryzysowym. Zarządzanie kryzysowe – opis dobrej praktyki na przykładzie Urzędu Miasta Jaworzno.

4. Podsumowanie szkolenia. Określanie dalszej zindywidualizowanej ścieżki rozwojowej Uczestnika szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego z poziomu JST.Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9:15. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


09.09.2021 - 10.09.2021
Nieaktywny