Szczegóły szkolenia
Moduł technologiczny. Zarządzanie usługami informatycznymi na poziomie organu prowadzącego – wyzwania, możliwości, przykłady.
Moduł technologiczny. Zarządzanie usługami informatycznymi na poziomie organu prowadzącego – wyzwania, możliwości, przykłady.

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w terminie 21-22 września 2021 r..

Szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ogólny: doskonalenie kompetencji zarządczych pracowników jednostek samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych, w obszarze zapewnienia wysokiej jakości usług informatycznych

Cele szczegółowe

Uczestnik/uczestniczka:

• analizuje odbiorców i dostawców usług zarządzanych przez organ prowadzący;

• identyfikuje zasoby i bariery we współpracy na linii administratorzy IT – użytkownicy systemów komputerowych;

• poznaje zasady procesowego zarządzania usługami informatycznymi;

• analizuje kluczowe elementy umów na świadczenie usług IT;

• określa kwalifikacje, profil kompetencji i zadania administratora IT;

• analizuje rolę osoby zarządzającej systemami IT;

• identyfikuje korzyści wynikające z audytu IT;

• analizuje czynniki wspierające zmianę w długim okresie.Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.

Materiał do szkolenia:

Moduł technologiczny. Zarządzanie usługami informatycznymi na poziomie organu prowadzącego – wyzwania, możliwości, przykłady.


znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/05/wsparcie-dla-kadry-jst-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9:15. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


21.09.2021 - 22.09.2021
Nieaktywny