Szczegóły szkolenia
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Monitorowanie pracy pracowników zdalnych i motywowanie ich do pracy.
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Monitorowanie pracy pracowników zdalnych i motywowanie ich do pracy.

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenie odbędzie sie w terminie 6-7 września 2021 r.

Szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.00-14.30 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ogólny: 

Usprawnienie współpracy z dyrektorami szkół/placówek oraz organizacji pracy osób odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w systemie zdalnym

 

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

• pozna koncepcję zarządzania przez cele do zastosowania w swojej jednostce samorządu terytorialnego (JST);

• stosuje wybrane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) do monitorowania pracy i komunikacji zdalnej;

• udoskonali umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań online;

• pozna przykładowe rozwiązania dotyczące motywowania pracowników zdalnych;

• ma świadomość konieczności organizowania doskonalenia zawodowego wpierającego pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych oraz dyrektorów szkół/placówek.

Treści szkolenia

1. Monitorowanie pracy i bieżąca komunikacja w organizacji pracy zdalnej z wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej:

a) kilka słów o monitorowaniu,

b) koncepcja zarządzania przez cele,

c) narzędzia TIK do monitorowania i komunikacji,

d) wskazówki do prowadzenia i organizacji spotkań online,

e) przykładowe narzędzia do monitorowania w praktyce.

2. Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników pracujących zdalnie:

a) panel narzędzi wspierających umiejętność zarządzania ludźmi,

b) dbanie o własny dobrostan oraz wspieranie kadry przez organizację doskonalenie zawodowego.


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Materiał do szkolenia:

Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Monitorowanie pracy pracowników zdalnych o motywowanie ich do pracy.

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/05/wsparcie-dla-kadry-jst-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie Clickmeeting na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą Clickmeeting wcześniej tj. o godz. 8:45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


06.09.2021 - 07.09.2021
Nieaktywny