Szczegóły szkolenia
Moduł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej. Zdalne zarządzanie szkołami przez organ prowadzący
Moduł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej. Zdalne zarządzanie szkołami przez organ prowadzący

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenia odbęda się w 5 terminach.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni:

19-20 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.00-14.15 (włącznie z przerwami)
24-25 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.00-14.15 (włącznie z przerwami)
26-27 sierpnia 2021 r. w godzinach 8.30-13.45 (włącznie z przerwami)
9-10 września 2021 r. w godzinach 8.30-13.45 (włącznie z przerwami)
21-22 września 2021 r. w godzinach 8.30-13.45 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Celem szkoleń jest:

- Uporządkowanie wiedzy na temat zmian w przepisach prawa oświatowego wydanych w związku z pandemią COVID-19 w obszarze dotyczącym organizacji kształcenia i wychowania.

- Zapoznanie z głównymi założeniami organizacji kształcenia i wychowania na odległość.

- Poznanie nowych zadań dyrektora jednostki oświatowej wynikających z organizacji zdalnego nauczania.

- Poszerzenie wiedzy na temat roli organu prowadzącego w realizacji przez jednostki oświatowe zadań zdalnego nauczania.

- Poznanie funkcjonujących modeli zarzadzania szkołami i ich aktualność po doświadczeniach z czasów pandemii.

- Zdefiniowanie potrzeby zarzadzania zmianą w dobie kryzysu.


Treści szkolenia

- Czasowe ograniczenie lub zawieszenie działalności jednostek oświatowych w związku z pandemią COVID-19 – podstawy prawne.

- Organizacja kształcenia i wychowania na odległość – główne założenia.

- Zadania dyrektora jednostki oświatowej w związku z organizacją kształcenia na odległość.

- Rola organu prowadzącego w realizacji przez jednostki oświatowe zadań zdalnego nauczania.

- Modele zarzadzania szkołami w kontekście zarządzania zdalnego.

- Zarządzanie zmianą w dobie kryzysu – jak sobie radzimy?


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Materiał do szkolenia:

Moduł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej.
Zdalne zarządzanie szkołami przez organ prowadzący

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/05/wsparcie-dla-kadry-jst-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniami.
Szkolenie 19-20 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45.
Szkolenie 24-25 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45.
Szkolenie 26-27 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się o godz. 8:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:15.
Szkolenie 9-10 września 2021 r. rozpoczyna się o godz. 8:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:15.
Szkolenie 21-22 września 2021 r. rozpoczyna się o godz. 8:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:15.

Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


21.09.2021 - 22.09.2021
Nieaktywny

09.09.2021 - 10.09.2021
Nieaktywny

26.08.2021 - 27.08.2021
Nieaktywny

24.08.2021 - 25.08.2021
Nieaktywny

19.08.2021 - 20.08.2021
Nieaktywny