Szczegóły szkolenia
Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach 26-27 sierpnia 2021 r. oraz 6-7 września 2021 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni: 
26-27 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami),
6-7 września 2021 r. w godzinach 8.30 - 13.45 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ogólny: poznanie możliwości wybranych narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) w organizacji edukacji zdalnej. Określenie roli jednostek samorządu terytorialnego (JST) w organizowaniu edukacji zdalnej.

Cele szczegółowe

Uczestnik szkolenia:

• zna zasady bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;

• jest świadomy roli jednostek samorządu terytorialnego w podejmowaniu działań profilaktycznych w zakresie eliminowania zjawisk związanych z cyberprzemocą;

• pozna narzędzia edukacji zdalnej, np. Teams, Meet, Zoom i ich podstawowe funkcjonalności;

• wskaże możliwości wykorzystania narzędzi edukacji zdalnej we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi;

• pozna możliwości Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej;

• wskaże multimedialne zasoby edukacyjne;

• pozna sposoby wykorzystania wybranych multimedialnych zasobów edukacyjnych w edukacji zdalnej;

• jest świadomy wpływu podejmowanych przez JST działań na jakość prowadzonej w szkołach/placówkach edukacji zdalnej.

Treści szkolenia:

1. Bezpieczeństwo cyfrowe w edukacji zdalnej:

a) rodzaje zagrożeń w internecie,

b) działania profilaktyczne w szkole/placówce w zakresie eliminowania zjawisk związanych z cyberprzemocą,

c) rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu działań profilaktycznych w podległych szkołach i placówkach.

2. Wybrane narzędzia edukacji zdalnej – Microsoft Teams, Classroom/Google Meet, Zoom:

a) pozyskiwanie dostępu do wybranych narzędzi,

b) poznanie funkcjonalności narzędzi edukacji zdalnej.

3. Wykorzystanie narzędzi edukacji zdalnej w organizowaniu współpracy z jednostkami systemu oświaty. Przykłady dobrych praktyk.

4. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – przegląd możliwości.

5. Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji:

a) przykładowe narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

b) zasoby edukacyjne w sieci oraz przykładowe sposoby ich wykorzystania.


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.

Materiał do szkolenia:

Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/05/wsparcie-dla-kadry-jst-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniami.
Szkolenie 26-27 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9:15.
Szkolenie 6-7 września 2021 r. rozpoczyna się o 8.30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8.15.
Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


06.09.2021 - 07.09.2021
Nieaktywny

26.08.2021 - 27.08.2021
Nieaktywny