Szczegóły szkolenia
Kiedy warto centralizować usługi płacowo-księgowe w placówkach oświatowych?
Kiedy warto centralizować usługi płacowo-księgowe w placówkach oświatowych?

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w terminie 14-15 lipca 2021roku. Szkolenie dotyczyć będzie finasowania zdań oświatowych w JST w kontekście poszukiwania zarządczych rozwiązań wspierających efektywność i bezpieczeństwo realizowanych w samorządach procesów.

Przez wiele lat gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe rejestrowały się i rozliczały jako odrębni podatnicy VAT. O zmianie dotychczasowej praktyki traktowania jednostek organizacyjnych samorządów na gruncie VAT przesądził wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2015 r. Zgodnie z nim podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności, o którym mowa w Rady Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Uwzględniająca te okoliczności ustawa o centralizacji VAT w Polsce weszła w życie 1 października 2016 r., formułując bezwzględny obowiązek scentralizowania rozliczeń VAT w samorządach najpóźniej do 1 stycznia 2017 r. Centralizacja ta objęła utworzone przez samorząd terytorialny jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. Ustawa ta nie zawierała przepisów, które określałyby sposób dokonania tej centralizacji. Jej celem miało być uczynienie z danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek organizacyjnych jednego podatnika VAT, składającego jedną deklarację VAT i jeden plik JPK_VAT oraz posiadającego jeden NIP.

Jednym z narzędzi zarządczych, z których skorzystały jednostki samorządu terytorialnego było utworzenie centrów usług wspólnych, których celem jest ujednolicenie procedur, polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek, obniżenie ryzyka realizowanych procesów oraz centralizacja VAT. Podstawowy obszar podmiotowy działalności CUW objął – jak wynika z kilkuletnich doświadczeń i przeprowadzonych badań – jednostki oświatowe, stanowiące najliczniejszą grupę jednostek organizacyjnych.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia;

 • Formy i metody przeprowadzania diagnozy dotyczącej kosztów usług księgowo-placowych
  w JST ( narzędzia diagnozy, obszary diagnozowania).
 • Mocne i słabe strony centralizacji usług księgowo-płacowych.
 • Formy organizacyjne obsługi księgowo-płacowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Centralizacja usług w zakresie zadań oświatowych – omówienie wskaźników określających zasadność działań centralizacyjnych.
 • Przeprowadzenie procedury centralizacji usług księgowo-płacowych – krok po kroku.
 • Omówienie wyników badań w zakresie organizacji obsługi księgowo-płacowej jednostek oświatowych.

Termin szkolenia:

 • 14-15 lipca 2021 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
 • Początek zajęć 14 lipca 2021 r. – godzina 12.00
 • Zakończenie zajęć 15 lipca 2021 r. – godzina 13.00
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 9 lipca 2021 r.


14.07.2021 - 15.07.2021
Nieaktywny