Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Specjaliści PDN, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół ponadpodstawowych (czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji) - zainteresowani tematyką kształtowania kreatywności i postaw proinnowacyjnych u uczniów

Blended learning

Szkolenie blended learning „Rozwijanie kreatywności postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych"obejmuje 32 godziny dydaktyczne: 20 h część e-learning i 12 h część on-line (3 warsztaty po 4 godziny) i ma na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne dla w/w grupy adresatów w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych. Pozostałe informacje, m.in. cele, tematyka, szczegółowy program szkolenia podane są w Sylabusie szkolnia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Sylabusa. 

Organizacja szkolenia

Szkolenie blended-learning składa się z części e-learning, tj. samodzielnej pracy uczestnika na platformie e-learningowej (około 20 godzin dydaktycznych)  oraz części on-line w formie obowiązkowych 3 warsztatów (każde po 4 godziny dydaktyczne) na platformie Zoom Ośrodka Rozwoju Edukacji. Obecność na wszystkich warsztatach na platformie Zoom jest obowiązkowa.

Po warsztatach 1 i 2 online, Uczestnicy zobowiązani są wykonać ćwiczenie praktyczne. Część e-learningowa zakończona jest testem. Do zaliczenia szkolenia wymagane jest wykonanie zadań opisanych w Sylabusie szkolenia.

Terminy:

 1. Część e-learning – 14.06.2021 – 30.06.2021
 2. Cześć on-line szkolenia w formie 3 warsztatów:
  • warsztat 1 (Wprowadzający) – 16.06.2021 r.
  • warsztat 2 (Dobre praktyki) - 22.06.2021 r.
  • warsztat 3 (Podsumowujący) – 29.06.2021 r.

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia to 30 czerwca 2021 roku.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 10 czerwca 2021 roku, do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc. 

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji należy jak najszybciej zgłosić ten fakt kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na liście rezerwowej.

Po zakończeniu rekrutacji, weryfikacji i akceptacji zgłoszeń (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej ORE 
(e-kursy.ore.edu.pl), na której prowadzone będzie szkolenie. 

 Platforma e-learningowa, Zoom

Agnieszka Jaworska, e-mail agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

 Kryteria naboru 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń
Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają inforamcję o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

14.06.2021 - 30.06.2021
Nieaktywny