Szczegóły szkolenia
Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego
Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy szkoły – specjaliści, pracownicy szkoły – nauczyciele, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego, wizytatorzy kuratorium oświaty

Początek rejestracji: 17.05.2021 r., koniec rejestracji: 20.05.2021 r.

szkolenie e-learningowe

Cele (SMART- konkretne, mierzalne, adekwatne, realne)

 1. Upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu w formach szkolnych i pozaszkolnych
 2. Upowszechnianie informacji o funkcjonowaniu ZSK w kształceniu zawodowym i ustawicznym
 3. Doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół, placówek i centrów
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkół, placówek i centrów

Zagadnienia (moduły) tematyczne / liczba godzin:

 1. Prawne podstawy kształcenia zawodowego i ustawicznego
 2. Zintegrowany System Kwalifikacji
 3. Branżowe Szkoły II Stopnia
 4. Warunki, organizacja i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych
 5. Oferta edukacyjna szkoły, placówki centrum (Ścieżki kształcenia zawodowego)


Platforma Moodle ORE

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 205; Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 215

 • O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
 • W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych z zakresu kształcenia zawodowego.
 • W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia z innych typów szkół/placówek.
 • W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

 • Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
 • Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.pl).
 • Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 21.05.2021 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji. Przewidziana liczba uczestników kursu to minimum 50 osób.

24.05.2021 - 04.06.2021
Nieaktywny