Szczegóły szkolenia
Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOS/MOW: sztuka współczesna
Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOS/MOW: sztuka współczesna

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie adresowane jest do kadry MOW i MOS (wychowawców, psychologów, pedagogów) oraz pracowników PDN i PPP. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, ostateczna decyzja komisji rekrutacyjnej (biorąca pod uwagę m.in liczbę osób z poszczególnych typów placówek oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedzi na pytania otwarte). Liczba miejsc 25. Możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch osób z jednej placówki. Zgłoszenie przyjmowane są do 14.04.2021. Na szkolenie zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od doświadczenia w pracy ze sztuką i znajomości sztuki współczesnej. Dzieła sztuki traktujemy jako pretekst do rozmowy i inspirację do szeroko pojętych działań twórczych, niekoniecznie prac plastycznych

Szkolenie

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki.

Podstawowym celem szkolenia jest wsparcie pracowników MOW/MOS/PDN/PPP w zakresie rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów i wychowanków ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, wymagających stosowania specjalnych metod pracy ze względu na niedostosowanie społeczne/ zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom i uczestniczkom:

●   poszerzyć wiedzę z zakresu podstawowych zasad i założeń metodycznych wykorzystania sztuki współczesnej z wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS),

●    rozwinąć kompetencje planowania oraz realizacji zajęć z wykorzystaniem sztuki współczesnej w pracy z wychowankiem MOW/MOS.

● zdobyć osobiste doświadczenie uczestnictwa w warsztatach wykorzystujących sztukę współczesną.

 Program:

●      Cele, sposoby i możliwości wykorzystania sztuki w pracy z młodzieżą.

●      Narzędzia do analizy i interpretacji dzieł sztuki w pracy z wychowankiem MOW/MOS.

●      Przyroda i ekologia w sztuce współczesnej.

●      Warsztaty wokół wystaw i kolekcji Zachęty.

●     Wykład z pedagogiki twórczości (o edukacji przez sztukę i twórczych metodach nauczania) ilustrowany przykładami autorskich projektów.

●   Warsztaty twórcze w odniesieniu do wybranych dzieł sztuki współczesnej traktujących o ekologii, klimacie i przyrodzie. Planowanie oraz realizacja zajęć/projektów z wykorzystaniem sztuki współczesnej w pracy z wychowankiem MOW/MOS z uwzględnieniem pracy zdalnej.

 Prowadzący:

Edukatorzy i artyści związani z Zachętą Narodową Galerią Sztuki (szczegółowe opisy prowadzących znajdują się w harmonogramie szkolenia)On-line, Platforma ZOOM (link do szkolenia wraz z instrukcją zostanie rozesłany e-mailowo)

Maria Depta e-mail: maria.depta@ore.edu.pl tel. 22 570 83 14; Martyna Walasik e-mail: martyna.walasik@ore.edu.pl tel. 22 570 83 23 Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji - w dniu 15-16 kwietnia 2021. W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika/uczestniczki szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia. 

Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, czego warunkiem jest pełna frekwencja na szkoleniu, dostępne będą do samodzielnego pobrania i wydrukowania na stronie www.szkolenia@ore.edu.pl po 25 kwietnia 2021 r.

Forma doskonalenia jest bezpłatna.

Wymagania techniczne- komputer, dostęp do Internetu, kamera, mikrofon.


*Proszę o weryfikację czy miejsce zatrudnienia, deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl, odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia


19.04.2021 - 21.04.2021
Nieaktywny