Szczegóły szkolenia
Zarządzanie placówką resocjalizacyjną w sytuacji kryzysowej (zarządzanie kryzysowe). Szkolenie dla dyrektorów MOW i MOS
Zarządzanie placówką resocjalizacyjną w sytuacji kryzysowej (zarządzanie kryzysowe). Szkolenie dla dyrektorów MOW i MOS

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest we współpracy Zespołu Projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap” oraz Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020.

dyrektorzy MOW i MOS, wicedyrektorzy MOW i MOS

Blended learning

Szkolenia odbęda się w 4 terminach.

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Celem szkoleń jest:

  1. Wsparcie kadry kierowniczej MOW-ów i MOS-ów w sytuacji panującej pandemii koronawirusa COVID-19.
  2. Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego.
  3. Przedyskutowanie i wymiana doświadczeń dyrektorów placówek resocjalizacyjnych na temat źródeł zagrożeń i ich rodzajów w placówkach resocjalizacyjnych, oceny ryzyka, sposobów i regulacji wewnętrznych służących rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, zasad komunikowania się w sytuacjach kryzysowych itp.
  4. Podjęcie próby wypracowania rekomendacji do standardów placówek resocjalizacyjnych
    w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysu.

W ramach szkoleń omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia;

a) pojęcie kryzysu, sytuacji kryzysowej, sytuacji nadzwyczajnej,

b)  podstawy działań w sytuacji kryzysu – analiza aktów prawnych,

c)  czynniki zagrożeń występujących w placówce wychowawczej:

       - wychowankowie

       - personel

       - czynniki systemowe

       - instytucje kontroli i nadzoru,

d)  przyczyny i źródła kryzysu w instytucji wychowawczej,

e)  fazy kryzysu,

f)  zasady zachowania organizacji w sytuacji kryzysowej,

g)  podejmowanie działań w sytuacji kryzysu,

h)  skutki sytuacji kryzysowej dla placówki,

j)  komunikacja i współpraca z mediami w zarządzaniu kryzysowym,

k)  analiza sytuacji kryzysowych na przykładzie rzeczywistych zdarzeń.

 

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami. Prowadzącym szkolenia jest długoletni pracownik placówek resocjalizacyjnych oraz pracownik naukowy Sebastian Dec.Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniami. Każde szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


11.03.2021 - 12.03.2021

09.03.2021 - 10.03.2021

03.03.2021 - 04.03.2021
Nieaktywny

25.02.2021 - 26.02.2021
Nieaktywny